4. SEJA SKUPŠČINE PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

V četrtek, 23.2.2017 ob 17. uri je v prostorih OOZ Hrastnik, Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik, potekala 4. seja skupščine Partnerstva LAS Zasavje. 

Dnevni red je bil sledeč:

  1. Uvodni pozdrav predsednice Partnerstva LAS Zasavje.
  2. Imenovanje delovnega predsedstva, overoviteljev zapisnika in verifikacijske komisije.
  3. Poročilo verifikacijske komisije.
  4. Potrditev dnevnega reda.
  5. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje skupščine Partnerstva LAS Zasavje, z dne 29.11.2016.
  6. Pregled in potrditev Končnega plana dela in finančnega plana Partnerstva LAS Zasavje za leto 2017.
  7. Pregled in potrditev 2. Javnega poziva (z Razpisno dokumentacijo) za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja v obdobju 2014-2020 (iz ESRR sklada).
  8. Razno.

Na skupščini je bil tudi potrjen Končni plan dela in finančni plan Partnerstva LAS Zasavje za leto 2017. Oba dokumenta sta priložena: FINANČNI PLAN 2017-KONČNI PLAN DELA ZA LETO 2017-končni

FINANČNI PLAN 2017-KONČNI

Prav tako so prisotni pogodbeni partnerji na skupščini potrdili osnutek 2. Javnega poziva Partnerstva LAS Zasavje za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja v obdobju 2014-2020. Glede na to, da navedeni osnutek poziva do skupščine še ni bil pregledan s strani MGRT, je bil sprejet sklep, da se pred samo objavo, korigiran poziv (na osnovi pripomb in dopolnitev s strani MGRT) v vednost posreduje tudi vsem pogodbenim partnerjem Partnerstva LAS Zasavje.