15. 1. 2016

Partnerji

Partnerstvo LAS Zasavje

Pogodbeno partnerstvo v LAS Zasavje je odprto in prostovoljno, temelji na svobodnem vstopu in izstopu in enakopravnem sodelovanju in upravljanju pogodbenih partnerjev.

V LAS Zasavje lahko pristopijo pogodbeni partnerji:
– iz strani javnega sektorja
– iz strani ekonomskega sektorja
– organizacije civilne družbe in fizične osebe

Pogoji za članstvo v LAS Zasavje:
– v članstvo lahko vstopi polnoletna fizična oseba, ki ima stalno bivališče na območju LAS Zasavje,
– pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki ima sedež ali registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS Zasavje,
– pravna oseba javnega prava, ki deluje na območju LAS Zasavje

Pogodbeni partner se s podpisom pristopne izjave zaveže, da bo s svojim delovanjem prispeval k ciljem in usmeritvam LAS ter deloval v skladu s SLR LAS Zasavje za programsko obdobje 2014 – 2020 in določili te pogodbe ter določili sprejetih aktov in sklepov organov LAS Zasavje.

Vstop v Partnerstvo LAS Zasavje:
V Partnerstvo LAS Zasavje lahko kadarkoli pristopijo novi pogodbeni partnerji, v skladu z določili Pogodbe o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva Lokalne akcijske skupine Zasavje, na podlagi oddane pristopne izjave.