12. 1. 2016

Dokumenti

DOKUMENTI IN OBRAZCI

 

PRISTOPNA IZJAVA – fizične osebe
PRISTOPNA IZJAVA – pravne osebe

Pogodba o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva Lokalne akcijske skupine Zasavje

Partnerstvo LAS Zasavje je na redni seji skupščine dne 26.1.2016 sprejelo Aneks št. 1. k pogodbi o ustanovitvi in delovanju partnerstva Lokalne akcijske skupine Zasavje, s katerim se spreminja ime pogodbenega partnerstva.

Po potrditvi aneksa na skupščini, se partnerstvo imenuje: »PARTNERSTVO LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE ZASAVJE«, s skrajšanim  imenom: »PARTNERSTVO LAS ZASAVJE«

Aneks

Uredba_CLLD_UR_42_2015

Sprememba sprememba uredbe 28 (str.4002-4005)

Sprememba CLLD sprememba-uredbe-clld-2 (str. 10293-10298)

Sprememba Uredbe CLLD 72/2017 CLLD_uredba_72_2017

Ostali strateški dokumenti, ki opredeljujejo izvajanje Evropske kohezijske politike in program razvoja podeželja v novem programskem obdobju 2014-2020:

Partnerski sporazum_ SLO-EU

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020

http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2014-2020/kaj-je-program-razvoja-podezelja-2014-2020

Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/2016 in 38/2016)

Navodila za lokalne akterje o lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_clld_local_actors_sl.pdf.

podrobnejsa-opredelitev-kmetijskih-in-gozd-strojev-in-katalog

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020: 2._sprememba_navodil_velja_od_11.11.2016

Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020: Navodila OU na področju komuniciranja vsebin Evropske kohezijske politike_2014-2020

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in ESPR), februar 2018: Navodila za upravičene stroške CLLD

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, november 2017: navodila-ou-o-upravicenih-str

Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (Verzija 1.06, junij 2017): navodila za načrtovanje, spremljanje – MGRT

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (verzija 1.04, marec 2018): NAVODILA ZA UPRAVIČENE STROŠKE, marec 2018

Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020: navodila-za-komuniciranje-vsebin-2014-2020- ESRR, marec 2018