7. 2. 2023

Razvojna strategija

Pri snovanju Strategije lokalnega razvoja je sodelovala tudi lokalna skupnost, in sicer je Koordinacijski odbor LAS, z namenom pridobitve kvalitetnih projektnih idej, na podlagi katerih se je lažje opredelilo ukrepe, cilje in kazalnike strategije, 3.8.2015 objavilo Povabilo k oddaji projektnih idej (povezava: http://www.las-zasavje.si/news.php?item.232.1). Na povabilo, ki je bilo odprt dva meseca, je prispelo 126 projektnih idej. Večino le-teh je bilo mogoče vključiti v strategijo in so bile skladne z opredeljenimi ukrepi, nekaj idej pa ni ustrezalo samemu konceptu strategije. Prav tako je bila na podlagi prejetih idej narejena finančna razdelitev sredstev po skladih oz. po opredeljenih ukrepih.

Pripravljavec strategije, KGZS-Zavod Ljubljana, je v sklopu priprave strategije izvedel tri delavnice, ki se jih je udeležilo 63 udeležencev:

  • 1. delavnica 14.10.2015 v Trbovljah na temo podjetništva, socialnega podjetništva, nevladnih organizacij in sorodnih področij,
  • 2. delavnica 21.10.2015 v Zagorju ob Savi na temo turizma, kulturne dediščine, športa in drugih sorodnih področij,
  • 3. delavnica 22.10.2015 v Hrastniku na temo ranljivih skupin na območju LAS.

Vse delavnice so bile osredotočene na pripravo in določitev ukrepov strategije, SWOT analizo, pripravo meril za ocenjevanje operacij in opredelitev ranljivih skupin. Udeleženci posamezne delavnice so izpolnili evalvacijski vprašalnik, ki se je nanašal na oceno kakovosti izvedbe delavnice, na pomembnost meril za ocenjevanje operacij in zainteresiranost oz. pripravljenost posameznikov za prijavo operacij na javnih pozivih Partnerstva LAS Zasavje v prihodnje.

Partnerstvo LAS Zasavje je na redni seji skupščine dne, 26.1.2016 potrdila drugi osnutek Strategije lokalnega razvoja Partnerstva lokalne akcijske skupine za Zasavje, ki je bil 29.1.2016 poslan na pristojno Ministrstvo.

SLR –oddana

Po tehnični in vsebinski dopolnitvi oddane Strategije lokalnega razvoja, smo 25.10.2016 prejeli Odločbo, s katero je bila tudi Strategija dokončno potrjena. Končna (potrjena) verzija je priložena spodaj:

slr_verzija_2_dop_samodopolnitev

Partnerstvo LAS Zasavje je 14.7.2017, skladno s sklepom Skupščine, z dne 12.7.2017, na Koordinacijski odbor CLLD poslalo predlagano Spremembo Strategije lokalnega razvoja. Navedena sprememba je v skladu z 18. členom Uredbe CLLD, ki dopušča 1 x letno spremembo Strategije lokalnega razvoja. Predlog spremembe SLR (čistopis) najdete STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA -ČISTOPIS. 

Na osnovi Poziva ta razjasnitev sprememb Strategije lokalnega razvoja, z dne 27.10.2017, je Partnerstvo LAS Zasavje ugotovljene nejasnosti pojasnil in jih tudi ustrezno korigiral, ter na KO CLLD dne 4.12.2017 ponovno poslal dopolnjeno/popravljeno SLR (čistopis): STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA -ČISTOPIS (2. sprememba) in v obliki “sledi spremembam”: STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA -sledi spremembam (popravek glede na poziv)

Skladno s telefonskim pozivom za samodopolnitev s strani ocenjevalcev na MKGP, pa smo 4.1.2018 še enkrat poslali SLR (v čistopisu in v obliki “sledi spremembam”). Čistopis usklajene SLR najdete TUKAJ: STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA – samodopolnitev (čistopis)

Sprememba Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje je sedaj v potrjevanju na KO CLLD.

13.2.2018 je Partnerstvo LAS Zasavje prejel Odločbo št. 331-24/2015/108 (ODLOČBA SPR. SLR), z dne 30.1.2018 o potrditvi spremembe Strategije lokalnega razvoja, z dne 14.7.2017. Sprememba Strategije lokalnega razvoja je dostopna TUKAJ: STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA – samodopolnitev (čistopis)