9. 5. 2023

PREDSTAVITEV SOFINANCIRANE AKTIVNOSTI:

Naziv aktivnosti:
Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru Partnerstva LAS Zasavje 2014-2020.

Opis:
Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4) je
namenjena za sofinanciranje stroškov, ki nastanejo pri upravljanju in delovanju LAS, vključno
s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animaciji območja LAS in pomoči potencialnim
upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

Cilj:
Namen LAS je spodbujati trajnostni in uravnotežen razvoj podeželja in urbanih območij na
območju občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi ob združevanju človeških, prostorskih in
finančnih virov po pristopu »od spodaj navzgor«, kar se bo zagotavljalo z aktivnim
vključevanjem prebivalstva območja LAS Zasavje v skupno načrtovanje in odločanje o
lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije.
Skupni namen naj bi se uresničeval skozi izvajanje operacij oz. projektov, ki bodo imeli učinek
na čim več ciljnih skupin in celotno območje delovanja LAS Zasavje, pri čemer se bo
zasledovalo naslednje cilje:

 • Spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli
  diskriminaciji
 • Zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območja
 • Ohranjanje narave, varstvo okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in
  njenih elementov

Glavne aktivnosti za doseganje ciljev:

 •  delavnice za animacijo prebivalcev,
 •  priprava promocijskih gradiv,
 •  objavljanje člankov v medijih,
 •  izvajanje javnih pozivov za pridobitev vlog v okviru podukrepa 19.2, Podpora za izvajanje operacij v okviru SLR,
 •  posredovanje s strani UO potrjenih operacij na ARSKTRP,
 •  vlaganje sprememb operacij,
 •  vlaganje zahtevkov za izplačilo,
 •  vlaganje projektov sodelovanja v okviru Podukrepa 19.3, Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS.

Pričakovani rezultati:
Animacija območja oziroma vključevanje skupnosti na območju Partnerstva LAS Zasavje je
usmerjena:

 •  k identificiranju potreb na območju LAS,
 •  v izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij,
 •  k doseganju kazalnikov, zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja,
 •  k enakomernemu razvoju območja LAS.

Povzetek:

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, oziroma s tujko CLLD (Community Lead Local
Development) je termin, ki ga uporablja Evropska komisija za pristop, ki je obrnil
tradicionalni pristop »od zgoraj navzdol« povsem na glavo. CLLD namreč predstavlja nov
razvojni pristop za spodbujanje celovitega lokalnega razvoja po načelu »od spodaj navzgor«,
ki lokalnemu prebivalstvu omogoča, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev v okviru lokalnih
akcijskih skupin aktivno odloča o prioritetah in razvojnih potrebah lokalnega območja.
Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost tako omogoča, da lokalne akcijske skupine oblikujejo svoje
Strategije lokalnega razvoja, ki morajo izhajati iz analize razvojnih potreb in razvojnih
možnosti posameznega LAS območja ter naslavljati dejanske izzive območja.
O sredstvih CLLD govorimo, ko gre za združevanje sredstev več strukturnih skladov, ki so
dodeljena v izrecno upravljanje lokalnim območjem, to je lokalnim akcijskim skupinam.
Država Slovenija se je odločila, da bo Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost, podprla s sredstvi
treh evropskih skladov: EKSRP – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ESRR –
Evropskega sklada za regionalni razvoj in ESPR – Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Tematska področja ukrepanja:
1. Ustvarjanje delovnih mest
2. Razvoj osnovnih storitev
3. Varstvo okolja in ohranjanje narave
4. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Izvajanje CLLD določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v
programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18,
68/18, 68/19, 157/20, 163/21 in 181/21)
Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli
diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg
tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne
krajine in njenih elementov.« Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani
Evropske komisije, namenjene EKSRP https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl, in na spletni strani PRP www.program-podezelja.si.