7. 2. 2023

Vprašanja in Odgovori

 • Vprašanje 1:  V Javnem pozivu se pod stroške dela zaposlenih štejejo tisti, ki so v rednem delovnem razmerju (oz. v primeru nevladnih organizacij izjemoma tudi podjemne pogodbe). V Navodilih za upravičene stroške pa je tudi kategorija ‘druge vrste plačil za opravljeno delo’ (med katerega spadajo tudi podjemne pogodbe. Je (glede na poziv) mogoče uveljavljati te stroške, kako je s tem pri javnih zavodih, …?
 • Odgovor 1: Skladno z Navodili za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad ESPR),  se med upravičene stroške dela v primeru podukrepa 19.2 in 19. 3, torej tudi za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, štejejo tudi stroški dela in druge vrste plačil za opravljeno delo: podjemne pogodbe, honorarno delo, avtorske pogodbe in študentsko delo. Javni zavodi lahko te stroške tudi uveljavljajo, vendar poudarjeno le tiste, ki so povezani izključno s predmetno operacijo.
 • Vprašanje 2: Glede na to, da se pri presojanju operacije z vidika specifičnih meril, ocenjuje tudi sinergijski učinek z drugimi operacijami (z že izvedenimi operacijami, operacijami v izvajanju), v sami razpisni dokumentaciji pa ni posebnega razdelka, kamor bi lahko le-tega opredelil, nas zanima, kam lahko vpišemo in obrazložimo izpolnjevanje tega sprecifičnega merila?
 • Odgovor 2: Sama razpisna dokumentacija res posebej ne opredeljuje tega dela, je pa moč doseganje tega merila (tudi z zadevnimi obrazložitvami) vkomponirati bodisi v točko 4.2 – Opis operacije ali pa v točko 7.1 – Reference vlagatelja in partnerjev v projektu (še posebno kadar je kateri izmed njih že sodeloval ali izvajal projekte v prejšnjem programskem obdobju 2007-2013).
 • Vprašanje 3: Na poziv nameravamo prijaviti operacijo, ki za podjetje predstavlja novo dejavnost (ki jo do sedaj še nismo izvajali). Iz razpisne dokumenatacije je razvidno, da moramo kot obvezno prilogo (priloga 7) priložiti dokazilo o registraciji. Kaj to pomeni?
 • Odgovor 3: Kot podjetje morate za dokazilo priložiti Sklep o vpisu v poslovni register, Akt o ustanovitvi ali Družbeno pogodbo, iz katere je razvidno, da imate registrirano ustrezno dejavnost (po standardni klasifikaciji dejavnosti- SKD).  Seznam dejavnosti po SKD je moč pridobiti na spletni strani AJPES na: http://www.ajpes.si/Registri/Drugo/SKD. V kolikor nimate registrirane ustrezne dejavnosti, to storite na najbližji E-vem točki ali izpostavi AJPES. Seveda je potrebno za dejavnosti, ki jo opravljate, tudi izpolnjevati določene pogoje, ki jih posamezna dejavnost zahteva.
 • Vprašanje 4: Sestavni deli razpisne dokumentacije sta tudi Pogodba o sodelovanju med vlagateljem in LAS ter Pogodba o sodelovanju med vlagateljem (nosilcem operacije) in partnerjem. Zanima nas, ali je dovolj, da se obe Pogodbi ustrezno izpolnita in podpišeta ob zaključku, ali je potrebno parafirati vsako stran Pogodb?
 • Odgovor 4: Posebej v navodilih za izpolnjevanje vloge tega ni opredeljeno, svetujemo pa vam, da parafirate vsako stran obeh Pogodb.
 • Vprašanje 5: Zanima nas, kako je z  vlaganjem in izpolnjevanjem časovnice – Priloga 10 pri sami vlogi na Javni poziv?
 • Odgovor 5: Časovnica se pri sami vlogi še ne more izpolniti, izpolnjeno časovnico boste izpolnjeno vložili pri samem zahtevku za izplačilo (torej po končanju same operacije). Pri vlogi jo vseeno priložite in nanjo dopišite navedeno obrazložitev ter jo podpišite in požigosajte.
 • Vprašanja 6: V naši operaciji ni predvideno nobenih fizičnih oseb (niti vlagatelj niti partnerji) . Kako je v tem primeru z izpolnjevanjem in prilaganjem Priloge 4A že k vlogi na Javni poziv?
 • Odgovor 6: Sestavni del razpisne dokumentacije na 1. Javni poziv je tudi ta Priloga. Tudi če vaša operacija ne predvideva, da bi bil vlagatelj ali partnerji fizična oseba, k vlogi vseeno predložite prazno to Prilogo, nanjo dopišite kot opombo, da je prazna, ker operacije ne predvideva vlagatelja ali parterjev, ki bi bili fizična oseba ter jo spodaj vseeno izpolnite in podpišite. Podobno je tudi v primeru Priloge 4B.
 • Vprašanje 7: Katere cilje morajo vpisati pod razdelek 6.2 -Cilji Razpisne dokumentacije?
 • Odgovor 7: Pod ta del je potrebno najprej opredeliti kratkoročne in dolgoročne cilje same operacije. Prav tako je potrebno (kot opredeljuje sama obrazložitev pod to točko) navesti še, h katerim ciljem SLR operacija prispeva, kako in terminski čas doseganja teh ciljev. Glede na to, da morajo same operacije s svojimi rezultati prispevati k uresničevanju ciljev Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je priporočljivo, da v tem delu tudi navedete, h katerim ciljem (znotraj Podukrepa 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost) po posameznih tematskih področjih, operacija prispeva. Lahko navedete tudi doseganje ciljev znotraj Regionalnega razvojnega programa zasavske regije 2014-2020.
 • Vprašanje 8: Ena izmed zasavskih občin namerava na poziv prijaviti operacijo, s katero ne bo posegala v prostor  oz. ne gre za investicijo. Zanima me, ali morajo vsi proračunski porabniki oz. v kolikor se operacija financira s proračunskimi sredstvi, predložiti DIIP (ne glede na vsebino operacijo oz. četudi ne gre za investicijo)?
 • Odgovor 8:V skladu z desetim odstavkom 29. člena Uredbe CLLD morajo biti ob oddaji vloge za operacijo izdana vsa potrebna dovoljenja, kot jih za izvedbo operacije določa področna zakonodaja. Pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije ureja Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). V kolikor je v skladu s to uredbo za omenjen projekt priprava DIIP obvezna, potem je DIIP potrebno priložiti ob oddaji vloge.
 • Vprašanje 9: Ali je potrebno za vse upravičene stroške pridobiti po 3 ponudbe?
 • Odgovor 9: Tako je. Za vse aktivnosti, ki so navedene v stroškovniku operacije (Priloga) je potrebno pridobiti po 3 ponudbe. Razen, če je je možno stroške uvrstiti v objavljen Katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije ter Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti. V tem primeru je potrebno predložiti predračun/ponudbo s popisom del. Predračun/ponudba mora biti potrjena s strani ponudnika.
 • Vprašanje 10: Kaj mora biti predloženo kot dokazilo o predračunski vrednosti operacije, če je upravičene naročnik po zakonu, ki ureja javno naročanje?
 • Odgovor 10: Če je upravičenec naročnik po zakonu, ki ureja javno naročanje, mora biti ob vlogi priložen popis del oz. pridobljena ponudba. Dokumentacija o postopku izvedbe javnega naročila, se predloži ob oddaji zahtevka za izplačilo sredstva.
 • Vprašanje 11: Ali so dovoljene ponudbe, ki jih pridobimo iz spleta?
 • Odgovor 11: Ne. Ponudbe iz spleta niso dovoljene. Ponudbe se morajo glasiti na upravičenca.
 • Vprašanja 12: Kdo vse mora izpolnit Izjave glede enotnega podjetja in kumulaciji pomoči “de minimis”?
 • Odgovor 12: To izjavo morajo izpolniti in podpisati vsi partnerji v operaciji, tako vlagatelj kot tudi vsi partnerji.
 • Vprašanje 13: Katero vrednost vpišemo pod prvo vrstico (višina podpore- zaprošena sredstva) v 9.1 točki JP?
 • Odgovor 13: Pod to vrstico vpišemo 85% vrednost operacije brez DDV (pod prilogo 1- Stroškovnik operacije je to stolpec, ki se nanaša na znesek sofinanciranja (€).
 • Vprašanje 14: Ali je potrebno tudi za stroške plač zaposlenih pri vlagatelju in partnerjih pridobiti po 3 ponudbe?
 • Odgovor 14: Da, tudi za uveljavljanje stroškov plač zaposlenih pri vlagatelju in partnerjih je potrebno pridobiti po 3 ponudbe (za istovrstno delo).