PARTNERSTVO LAS ZASAVJE 2021-2027

Evropski regionalni sklad Program razvoja podeželja

Vodilni partner

Območno Obrtna-Podjetniška Zbornica Hrastnik

O Partnerstvu LAS Zasavje

Novo partnerstvo je bilo ustanovljeno dne 15.10.2015, ko je na podlagi podpisa 41. ustanovnih članov pogodbe o ustanovitvi in delovanju novega pogodbenega partnerstva
Namen LAS:

Namen LAS je spodbujati trajnostni in uravnotežen razvoj podeželja in urbanih območij na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi ob združevanju človeških, prostorskih in finančnih virov po pristopu »od spodaj navzgor«, kar se bo zagotavljalo z aktivnim vključevanjem prebivalstva območja LAS Zasavje v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije. Skupni namen naj bi se uresničeval skozi izvajanje operacij oz. projektov, ki bodo imeli učinek na čim več ciljnih skupin in celotno območje delovanja LAS Zasavje, pri čemer se bo zasledovalo naslednje cilje: Spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji. Zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območja. Ohranjanje narave, varstvo okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

LAS Zasavje 2007-2013

V prejšnjem programskem obdobju od 2007-2013 je pod okriljem Društva za razvoj podeželja LAS Zasavje delovala LAS Zasavje ki je vodil aktivnosti vse do novega programskega obdobja 2014-2020

Novice