JAVNI POZIV: NOVA MOŽNOST

Obveščamo vas, da je Zavod RS za zaposlovanje objavil javni poziv Nova možnost, ki bo delodajalcem omogočal pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih oseb v  starosti od 30. do 49. let, prijavljenih v evidenci brezposelnih več kot 6 mesecev in manj kot 12 mesecev.

Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev za polni delovni čas (praviloma 40 ur na teden). Sorazmerno nižjo subvencijo vam izplačamo za zaposlitev za krajši delovni čas (s soglasjem izbranega kandidata) oziroma za delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti (vendar ne manj kot 20 ur na teden).

Pri vključevanju bodo, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajali prednost:

  • osebam, ki v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
  • osebam z večjimi možnostmi za uspešen zaključek programa,
  • osebam z večjimi možnostmi za nadaljevanje zaposlitve po zaključku programa,
  • osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami ter
  • osebam, ki prejemajo denarno nadomestilo za brezposelnost ali socialnovarstvene prejemke.

Ponudbo na javno povabilo lahko predložijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila. 

Delovno razmerje mora biti sklenjeno neprekinjeno za najmanj 12 mesecev.

Javno povabilo je odprto od 24. 8. 2016 od 10. ure dalje do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 10. 10. 2016 do 14.45, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Več informacij najdete na:

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/nova-moznost