4. JAVNI POZIV PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA OBDOBJE 2014-2020

PARTNERSTVO LAS ZASAVJE je objavil:

4. JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA OBDOBJE 2014-2020

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020 (z vsemi njenimi spremembami) in sofinanciranje njihovih upravičenih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 378.803,18€, in sicer v višini 162.634,27 €  iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR sklad) in v višini 216.168,91 € iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP sklad). Skladno s Sklepom o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/2016) se del razpoložljivih sredstev nameni za izvajanje dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore le na območju občine Hrastnik in Trbovlje, in sicer v višini 92.388,75 € iz EKSRP sklada in 69.106,67 € iz ESRR sklada.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov v primeru Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 80%, v primeru Evropskega sklada za razvoj podeželja pa 85%.

Rok za oddajo vlog: 15.11.2019 (priporočeno – velja datum poštnega žiga; osebno do 12. ure v pisarno vodilnega partnerja – velja datum in ura oddaje, navedena na ovojnici).

Informacije o 4. Javnem pozivu lahko pridobite:

  • po elektronski pošti: partnerstvo@las-zasavje.eu;
  • po telefonu: 03/56 32 960 vsak delovnik med 9.00 in 13.00 uro;

Vodilni partner Partnerstva LAS Zasavje bo na spletni strani Partnerstva LAS Zasavje vzpostavil posebno rubriko: Vprašanja in odgovori, ki bo na voljo vsem zainteresiranim. Odgovori na vsa vprašanja bodo objavljeni v tej rubriki spletne strani, v roku 2 delovnih dni po prejemu vprašanja. Zadnja vprašanja bodo možna do 12.11.2019.

Dokumentacija:


R