3. JAVNI POZIV PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

3. JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA OBDOBJE 2014-2020

3. Javni poziv z vlogo za prijavo lahko najdete na spletni strani Partnerstva LAS Zasavje (Pod “Zavihek” Pozivi) oz. z neposrednim dostopom na: http://www.las-zasavje.eu/2018/04/23/3-javni-poziv-partnerstva-las-zasavje-za-obdobje-2014-2020/.

 

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020 (z vsemi njenimi spremembami) in sofinanciranje njihovih upravičenih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je Partnerstvu LAS Zasavje dodelilo  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi odločbe št. 331-24/2015/22, z dne 17.10.2016 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj  (ESRR).

Sredstva za sofinanciranje se iz zadevnega sklada razpisujejo za leti 2018 in 2019.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje izvedenih operacij znaša 418.281,43 €, in sicer v višini 88.114,55 €  iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) in v višini 330.166,88 € iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP).

 

Navedena višina sredstev je namenjena za izvedbo operacij v letih 2018 in 2019.

 

Za sklad ESRR se sofinancira največ 80% upravičenih stroškov operacije. Nepovratna sredstva so v deležu 80% namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, v deležu 20% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije.

 

Proračunske postavke, na katerih so zagotovljena sredstva za sofinanciranje operacij so:

160359 PN9.5-CLLD izvajanje-V-EU (evropski del, Kohezijska regija vzhodna Slovenija)

160360 PN9.5-CLLD izvajanje-V-Slovenska udeležba (nacionalni del, Kohezijska regija vzhodna Slovenija).

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša 85% (delež sofinanciranja velja za operacije z dodano vrednostjo, kot so skupni interes, skupina upravičencev, dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni ravni, razpoložljivost proračuna in integrirane operacije)

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje: Javni poziv je objavljen 23.4.2018

Javni poziv je objavljen na spletni strani Partnerstva LAS Zasavje: http://www.las-zasavje.eu,

 

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti (velja datum poštnega žiga) na naslov Partnerstvo LAS Zasavje, Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik do 22.6.2018 ali osebno dostaviti v pisarno vodilnega partnerja na naslovu Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik do  22.6.2018 do 12. ure (velja datum in ura oddaje, navedena na ovojnici).

Obdobje upravičenost stroškov Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz ESRR so stroški, ki so nastali po oddaji vloge s stani Partnerstva LAS Zasavje v odobritev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz EKSRP sklada so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju AKTRP) odobri izvajanje predlagane operacije.

Informacije o javnem pozivu: Za dodatna pojasnila glede prijave na javni poziv je na voljo vodilni partner Območna obrtno – podjetniška zbornica Hrastnik, na naslovu Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik:

– po elektronski pošti: partnerstvo@las-zasavje.eu;

– po telefonu: 03/56 32 960 vsak delovnik med 9.00 in 13.00 uro.

– zadnja vprašanja bodo možna do 19.6.2018.

 

Vodilni partner Partnerstva LAS Zasavje bo na spletni strani Partnerstva LAS Zasavje vzpostavil posebno rubriko: Vprašanja in odgovori, ki bo na voljo vsem zainteresiranim. Odgovori na vsa vprašanja bodo objavljeni v tej rubriki spletne strani, v roku 2 delovnih dni po prejemu vprašanja.