SPREMEMBA STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

Partnerstvo LAS Zasavje je na 6. seji skupščine, dne 12.7.2017, potrdil predlagane spremembe in dopolnitve na Strategijo lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje, z dne 21.9.2016, Verzija 3.

Predvsem je glavnina sprememb v samih merilih za ocenjevanje (tako splošnih pogojev za upravičenost kot tudi specifičnih meril), prav tako pa se je spremenila (glede na uskladitev finančne konstrukcije in plana z realnim stanjem) finančna delitev sredstev po posamezni tematskih področjih in ukrepih. Prav tako smo na ravni celotne strategije in programskega obdobja nekoliko znižali posamezne mejnike, ki bi jih morali doseči na presečni datum 31.12.2018, ker žal še nobena izmed operacij, ki je bila odobrena preko 1. Javnega poziva, ni bila potrjena s strani ARSKTRP in se na podlagi tega še ni mogla začeti izvajati.

Spremembe SLR Partnerstva LAS Zasavje bodo v potrditev Koordinacijskemu odboru CLLD poslane 14.7.2017. 

SLR Partnerstva LAS Zasavje (z opombo “sledi spremembam”, iz katerih so vidne predlagane spremembe) je dostopna STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA -sledi spremembam.

Čistopis spremenjen strategije (z dne 14.7.2017, Verzija 4) pa STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA -ČISTOPIS