IZDANE ZADNJE ODLOČBE O POTRDITVI LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN ZA OBDOBJE 2014-2020

 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta v drugi polovici tega meseca izdala zadnje odločbe o potrditvi lokalnih akcijskih skupin (LAS) in strategij lokalnega razvoja (SLR) za obdobje 2014–2020 in sicer za TOTI LAS, LAS Prlekija, LAS Zasavje, LAS UE Ormož, LAS Lastovica, LAS s CILjem, LAS Drava, LAS Ovtar Slovenskih goric, LAS Bogastvo podeželja, LAS Istre, LAS Krasa in Brkinov, LAS Vipavska dolina in LAS Gorenjska košarica.

V programskem obdobju 2014–2020 se izvaja pristop oz. podpora za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (v nadaljevanju: CLLD), ki se sofinancira s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP), Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljevanju: ESPR). Skupno je za izvajanje pristopa CLLD namenjenih cca. 96 mio EUR (52 mio iz EKSRP, 37 mio iz ESRR in 7 mio iz ESPR).
Cilj pristopa CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja, ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

Na zaokroženih območjih po Sloveniji so se oblikovala lokalna partnerstva oziroma LAS. LAS so pripravile svoje SLR, ki predstavljajo enega izmed pogojev za potrditev lokalnih akcijskih skupin ter pridobitev pravice do črpanja sredstev namenjenih izvajanju pristopa CLLD v programskem obdobju 2014–2020.

LAS so morali ob pripravi SLR slediti štirim tematskim področjem ukrepanja, kot so: ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. S pristopom CLLD se omogoča:
–    izvajanje operacij (projektov), ki bodo s sinergijskimi učinki med drugim prispevale tudi k boljšemu socialnemu statusu družbenih skupin, kot so kmetje, mladi, brezposelni ali druge ranljive skupine
–    izvajanje operacij (projektov), ki povečujejo konkurenčnost poslovnega okolja, zmanjšujejo socialno izključenost, zagotavljajo enakomeren razvoj območij itd.

Vsi LAS, ki so oddali svoje SLR, so pristojni državni organi potrdili. Pristop CLLD se bo tako izvajal v okviru 37 LAS na celotnem ozemlju Slovenije in so na ta način v tem programskem obdobju vključene vse občine. Vsi SLR vključujejo sklada EKSRP in ESRR s tem, da štirje SLR (LAS Istra, LAS Posavje, LAS Dolina Soče in LAS Gorenjska košarica) vključujejo tudi sklad ESPR.

Sredstva bodo LAS črpali na osnovi potrjenih in izvedenih operacij oziroma projektov vse do leta 2023.

Preglednica 1: Dodeljena sredstva posameznim lokalnim akcijskim skupinam na podlagi odločbe o potrditvi SLR in LAS

 

Lokalna akcijska skupina
Spletna stran Dodeljena sredstva
LAS Med Snežnikom in Nanosom www.las‐snezniknanos.si 1.769.560,00
LAS “Od Pohorja do Bohorja” www.las-pohorje-bohor.si 1.877.465,00
LAS Za mesto in vas www.las-mestoinvas.si 2.014.710,00
LAS Lastovica www.lastovica.si 1.217.138,87
LAS Mežiške doline www.las-md.si 1.370.725,00
LAS loškega pogorja www.las-pogorje.si 1.661.940,00
LAS Srce Slovenije www.las-srceslovenije.si 2.067.785,00
LAS Haloze www.haloze.org 1.658.101,88
LAS Posavje www.las-posavje.si 5.030.430,00
LAS Raznolikost podeželja www.las-raznolikost-podezelja.si 1.426.100,00
LAS Dolina Soče www.lasdolinasoce.si 3.240.295,75
LAS STIK www.las-stik.si 1.815.600,00
LAS Goričko 2020 www.las-goricko.si 2.599.655,00
LAS Obsotelje in Kozjansko www.las-ok.si 1.471.975,00
LAS Pri dobrih ljudeh 2020 www.las-pdl.si 1.826.470,00
LAS Dobro za nas www.lasdobrozanas.si 1.482.985,00
LAS Mislinjske in Dravske doline www.lasmdd.si 2.836.714,39
LAS Dolenjska in Bela krajina www.las-dbk.si 3.579.883,96
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline www.savinja.si   2.266.460,00
LAS s CILjem http://las-sciljem.si/ 1.678.780,00
LAS Notranjska www.lasnotranjska.si 1.277.865,00
LAS Gorenjska košarica www.las-gorenjskakosarica.si 5.609.514,75
LAS Ovtar Slovenskih goric www.lasovtar.si 2.768.495,37
LAS Zasavje www.las-zasavje.eu 1.426.820,42
LAS UE Ormož www.las-ue-ormoz.si 1.345.220,00
TOTI LAS www.toti-las.si 877.533,70
LAS Spodnje Savinjske doline www.las-ssd.si 1.702.540,00
LAS V objemu sonca www.las-vobjemusonca.si 1.900.275,00
LAS Bogastvo podeželja www.las-bogastvopodezelja.si 1.688.593,12
LAS Prlekija www.las-prlekija.com 2.374.835,00
LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe www.las-ppd.si 2.828.495,00
LAS Istre www.las-istre.si 4.911.175,00
LAS Barje z zaledjem http://lasbarje.si 1.890.975,00
LAS Drava www.lasdrava.si 1.187.700,75
LAS Sožitje med mestom in podeželjem www.las-smp.si 1.541.815,00
LAS Krasa in Brkinov www.laskrasainbrkinov.si 1.609.250,00
LAS Vipavska dolina www.las-vipavskadolina.si 1.097.370,00
SKUPAJ   78.931.247,96

 

Potrjeni LAS bodo pripravili in objavili javne pozive za izbor operacij na svojih spletnih straneh in v lokalnih medijih. Potencialne upravičence in njihove operacije na posameznem javnem pozivu, bodo izbrali organi LAS, v kasnejšem postopku pa bodo vloge pregledale in odobrile še pristojne institucije.

Slika 1: Lokalne akcijske skupine v Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020

Slovenija ima na področju lokalnega razvoja po pristopu »od spodaj navzgor« večletne izkušnje, ki segajo v začetek devetdesetih let prejšnjega stoletja. Sam ukrep LEADER se je v Sloveniji uveljavil v programskem obdobju 2007–2013 ter se je izkazal kot uspešno orodje za uresničevanje lokalnih razvojnih ciljev lokalnih partnerstev tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano namerava v mesecu decembru 2016 objaviti še javni razpis za operacije, ki se bodo izvajale v okviru podukrepa Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS, ki je namenjeno za operacije sodelovanja med LAS.

Več o pristopu CLLD:
– v okviru EKSRP,
– v okviru ESPR,
– v okviru ESRR.

karta LAS 28.10.2016