POTRJENA STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2021-2027

Na 13. seji skupščine Partnerstva LAS Zasavje, dne 25.7.2023, je bila na predlog UO Partnerstva LAS Zasavje potrjena Strategija lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za programsko obdobje do leta 2027.

Navedena Strategija je plod izvedenih štirih delavnic v vseh treh zasavskih občinah, obiskov na terenu ter pobud lokalnih akterjev.

Skupaj se je torej vseh štirih delavnic udeležilo 56 udeležencev/predstavnikov različnih sektorjev, kar priča o tem, da je pri pripravi Strategije lokalnega razvoja sodelovala različna množica posameznikov, ki predstavljajo mlade, ženske, ranljive skupine ter predstavnike javnega, gospodarskega in zasebnega sektorja (nevladne organizacije), kar je pravzaprav tudi namen aktivnega vključevanja čim širšega spektra lokalnega prebivalstva. Vanje je bilo vključenih 21 predstavnikov zasebnega, 12 predstavnikov gospodarskega in 23 predstavnikov javnega sektorja, kar pomeni, da so pri pripravi SLR sodelovali vsi trije sektorji. Pri snovanju Strategije lokalnega razvoja so sodelovali različni akterji v Zasavju: javne institucije, lokalne skupnosti, podjetja, samostojni podjetniki, zavodi, društva, fizične osebe, predstavniki strokovnih institucij – Regionalna razvojna agencija Zasavje, Zasavska ljudska univerza, Mladinski center Zagorje ob Savi …). Prav tako so k pripravi SLR pristopili tudi predstavniki mladih, ranljivih skupin, žensk in nevladnih organizacij.

Strategija lokalnega razvoja je bila po potrdi s strani obeh organov LAS 27.7.2023 poslana v potrditev še na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

STRATEGIJA JE DOSTOPNA TUKAJ: