POSEBNO POROČILO ERS O POBUDI LEADER

Evropsko računsko sodišče je objavilo Posebno poročilo 10/2022: S pobudo Leader in lokalnim razvojem, ki ga vodi skupnost, se spodbuja angažiranost na lokalni ravni, vendar o dodatnih koristih še ni zadostnih dokazov.

Program Leader – participativna politika EU za razvoj podeželja s pristopom od spodaj navzgor – ki je bil uveden leta 1991, je pripomogel k angažiranosti na lokalni ravni. Vendar je njegov pristop drag, postopki odobritve pa počasni. Več kot desetletje po izvedbi prve revizije revizorji ugotavljajo, da ni veliko dokazov o tem, da bi koristi pristopa Leader odtehtale njegove stroške in tveganja. Sodišče Komisiji priporoča, naj celovito ovrednoti stroške in koristi pobude Leader in oceni pristop lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.