Nova verzija Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

Obveščamo vas, da je Organ upravljanja dne 18.12.2020 na spletni strani eu-skladi.si objavil novo verzijo Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 – NUS:

1.11December 2020Poglavje 1.4 Dokazila o upravičenih stroškihSprememba glede zahtevanih dokazil v primeru naročil, kjer je vrednost nižja od 20.000 EUR.

Gre za poenostavitve kontrole pri naročilih, kjer vrednost naročila ne presega 20.000 EUR. V teh primerih morajo upravičenci k ZZI predložiti račun ali eRačun oziroma verodostojne knjigovodske listine in dokazilo o plačilu (izjeme so določene v vsakokrat veljavnem ZIPRS). Vendar to ne pomeni, da upravičenec ostalih dokazil nima. Kontrolor ga lahko kadarkoli pozove k predložitvi dodatnih dokazil. V primeru revizij morajo biti dokazila na razpolago.

Kljub vsemu je potrebno upoštevati splošno pravilo, da morajo upravičenci, ki so zavezanci po ZJN, delati v skladu z ZJN ter upravičenci, ki niso naročniki po ZJN, v skladu s temeljnimi načeli ZJN.  Vsi pa morajo gospodarno ravnati z evropskimi in proračunskimi sredstvi.

Temu bo sledila tudi posodobitev navodil upravičencem pri izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 pri podukrepih 19.2 in 19.3 objavljenih na spletni strani MGRT.

Sprememba je v točki 1.4, ki jo prilagamo v nadaljevanju.:
1.4        Dokazila o upravičenih stroških in izdatkih za operacije, ki se financirajo v obliki nepovratnih sredstev, vračljive podpore in finančnih instrumentov

1.4.1        Dokazila

Dokazili, da je strošek oziroma izdatek nastal, sta račun ali eRačun in dokazilo o plačilu upravičenca, ki dokazuje, da je bil račun dejansko plačan (izpis transakcijskega računa upravičenca, potrdilo o bremenitvi računa ali druga knjigovodska listina enakovredne narave). Izjema so stroški/izdatki, ki se dokazujejo v okviru poenostavljenih oblik ter dokazila, opredeljena za FI v točki 1.4.1.1.
Za namen upravljalnih preverjanj v skladu s 125. členom Uredbe št. 1303/2013/EU upravičenci pred oddajo zahtevka za izplačilo, predložijo obvezna dokazila, kot so opredeljena v 2. poglavju navodil po posameznih kategorijah in vrstah stroškov v IS OU:
–        dokazila o upravičenosti stroška: dokazila so verodostojne listine (pogodbe, dokazila o opravljenem postopku in druge podlage za izstavitev računa);
–        dokazila o opravljeni storitvi ali dobavi blaga;
–        računi ali eRačuni oziroma verodostojne knjigovodske listine;
–        dokazila o plačilu (izjeme so določene v vsakokrat veljavnem ZIPRS).

Ne glede na drugi odstavek v primeru, kjer posamezno naročilo ne presega vrednosti 20.000 EUR, upravičenci predložijo:

–        
račun ali eRačun oziroma verodostojne knjigovodske listine;
–        
dokazilo o plačilu (izjeme so določene v vsakokrat veljavnem ZIPRS).
Preostala zahtevana dokazila mora upravičenec predložiti na poziv PO-ja oziroma v primeru izvedbe preverjanj na kraju samem.


Za namene upravljalnih preverjanj upravljanja v skladu s 125. členom Uredbe št. 1303/2013/EU se lahko smiselno zahtevajo tudi dodatna dokazila (ki niso opredeljena v 2. poglavju navodil) o upravičenosti stroškov, ki jih uveljavlja upravičenec.


Dokazovanje upravičenosti stroškov oziroma izdatkov je dolžnost upravičenca.

Zahtevek za izplačilo lahko odda le odgovorna oseba za podpisovanje eRačuna pri upravičencu ali druga oseba z ustreznim pooblastilom (pooblastilo je treba predložiti skrbniku pogodbe). V ta namen potrebujejo certificirano digitalno potrdilo in urejene dostopne pravice do IS OU.

eRačun je račun, ki ga izdajatelj računa za dobavljeno blago ali izvedene storitve izda svojemu dolžniku oziroma prejemniku računa v elektronski obliki in enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki. Izdajatelj eRačuna mora biti vpisan v register izdajateljev eRačunov.