SKLEP O DODATNIH SREDSTVIH IZ NASLOVA EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA

Partnerstvo LAS Zasavje oz. v njegovem imenu vodilni partner – OOZ Hrastnik, je 19.6.2019, prejelo obvestilo o dodatnih sredstvih iz naslova uspešnosti doseženih kazalnikov (glede na postavljene mejnike na dan 31.12.2018) v skupni višini 283.738,15 €. Gre za sredstva, ki se bodo razpisala v naslednjih javnih pozivih za operacije, ki se bodo izvajale v sklopu Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Obvestilo je dostopno SPODAJ: