NOVA SPREMEMBA UREDBE CLLD

V Uradnem listu RS št. 23/2018 je bila 6.4.2018 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. Uredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

(https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018023.pdf, stran 3566)

Navedena sprememba se nanaša na način vlaganja in potrjevanja sprememb Strategij lokalnega razvoja in pa na višino odprtih postavk iz naslova neporavnanih davčnih obveznosti do države na dan oddaje vloge na javne pozive.

Uredba CLLD se je spremenila zaradi poenostavitve postopkov potrjevanja sprememb SLR s strani organov upravljanja. Skrajšan postopek bo potrjevanje sprememb SLR skrajšal za okvirno 3 tedne. Po novem se bo lahko vlogo za spremembo SLR vložilo dvakrat letno in ne samo enkrat, kot je to veljalo do sedaj.

V okviru spremembe 29. in 60. člena uredbe CLLD se določenim potencialnim upravičencem (pravnim in fizičnim osebam) dovoljuje do 50 EUR neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti na dan oddaje vloge. Določba velja za vse tri sklade, vključene v ukrep, torej EKSRP, ESRR in ESPR. Določba ne velja v primeru, če je upravičenec operacije LAS, saj je temu nasprotovalo Ministrstvo za finance.