DELAVNICA – NADALJNJE IZVAJANJE UKREPA LEADER/CLLD

25.1.2018 je v Ljubljani (pod organizacijo predstavnikov vseh treh skladov) potekala delavnica na temo Nadaljnje izvajanje ukrepa LEADER/CLLD in novosti na tem ukrepu. Vabilo na delavnico je priloženo TUKAJ: doc00768620180129080259. 

Sama delavnica je bila razdeljena na več vsebinskih sklopov:

 1. Predstavitev 3. spremembe Uredbe CLLD in 3. javnega razpisa za podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.
 2. Priprava zahtevka za izplačilo v  informacijskem sistemu E-MA, pomanjkljivosti zahtevkov za izplačilo, pomanjkljivosti vlog za operacije po podukrepu 19.2 – za sklad ESRR.
 3. Predstavitev glavnih pomanjkljivosti in nepravilnosti pri obdelavi vlog pri EKSRP skladu.

Po vsaki navedeni točki je sledila tudi razprava.

Kratke navedbe po posameznih točkah:

 1. Glede na prejšnjo Uredbo CLLD, prinaša 3. sprememba nekatere spremembe:
 • prispevek v naravi (največ do višine višine lastnega vložka – če gre za 85% sofinanciranja, je prispevek v naravi lahko do višine 15%),
 • promocija operacije ter koordinacija in vodenje same operacije – največ do 10% upravičenih stroškov,
 • promocija operacije – upravičena tudi v območjih izven našega LAS,
 • predložitev dokazil (gradbena dovoljenja, soglasja, kulturnovarstvena in naravovarstvena soglasja …) – potrebno predložiti do zaključka izbirnega postopka na posamezni LAS oz. vnosa vloge v E-kmetijo,
 • operacija, katere vrednost presega 20.000 €, se lahko izvaja v 3 fazah (vrednost zahtevka ne sme biti nižja kot 5.000 €),
 • za naslednje kategorije stroškov ni potrebno predložiti po 3 tržno primerljivih ponudb: stroški, predpisani s strani države, stroški prispevka v naravi, stroški osebja, na trgu je le en ponudnik (potrebna obrazložitev), strošek, ki ne presega 2.000 € (dovolj le katalog, cenik, spletna ponudba …),
 • za operacije do 5.000 € se le-ta potrdi le na osnovi izkazane finančne konstrukcije.

2. Podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine:

 • stopnja sofinanciranja – 85%,
 • najmanjša vrednost: 5.000 €, največja vrednost: 100.000 €,
 • upravičenci: LAS, pogodbeni partnerji LAS (sklene se Pogodbe med sodelujočimi LAS),
 • dovoljenja, soglasja, ponudbe se morajo glasiti na upravičenca,
 • izvajanje na območju sodelujočih partnerjev,
 • izjeme stroškov (isto kot pri podukrepu 19.2),
 • obveznost označevanja: 5 let po zadnjem izplačilu zahtevka,
 • merila se pregledujejo na ravni posameznega LAS.

3. Pomanjkljivosti vlog za sklad ESRR za podukrep 19.2.:

 • pomanjkljivi podatki o prijaviteljih (niso posredovani podatki iz uradnih evidenc),
 • zaključek operacije (všteta tudi izplačila s strani MGRT),
 • aktivnosti so preveč podrobno razdrobljene,
 • vsebine na vlogi so preveč obsežne,
 • niso navedeni pravi podatki v finančni konstrukciji (povračljivi DDV).

4. Pomanjkljivosti vlog za sklad EKSRP za podukrep 19.2 in 19.3:

 • k vlogi niso priložene po 3 ponudbe za vsak strošek,
 • manjkajo soglasja (npr. kulturnovarstveno, naravovarstveno soglasje …),
 • pomanjkljiva projektna dokumentacija – oprema (izris prostora, podatki o nahajanju opreme …),
 • tematske poti (izrisi poti, overjena soglasja, pravilne navedbe parcel …),
 • neustrezna utemeljitev izbora najustreznejšega ponudnika,
 • neusklajenost stroška v vlogi in priloženih ponudbah.

Prav tako je AKTRP povedala, da se bodo z mesecem marcem 2018 pričeli izvajati tudi prvi IN-SITU pregledi. Sledili bodo pregledi na kraju samem in pa revizije (notranje in zunanje).

 

Predstavitve s samega srečanja so dostopne na naslednji povezavi: https://www.program-podezelja.si/sl/ukrepi-in-podukrepi-prp-2014-2020/m19-podpora-za-lokalni-razvoj-v-okviru-pobude-leader