6. SEJA SKUPŠČINE PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

V sredo, 12.7.2017, je v prostorih OOZ Hrastnik, Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik, potekala 6. seja Skupščine Partnerstva LAS Zasavje, po sledečem dnevnem redu: 

  1. Uvodni pozdrav predsednice Partnerstva LAS Zasavje.
  2. Imenovanje delovnega predsedstva, overoviteljev zapisnika in verifikacijske komisije.
  3. Poročilo verifikacijske komisije.
  4. Potrditev dnevnega reda.
  5. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje skupščine Partnerstva LAS Zasavje, z dne 25.4.2017.
  6. Informacija glede spremembe operacij, odobrenih preko 1. Javnega poziva Partnerstva LAS Zasavje (glede na izvedene korespondenčne seje UO Partnerstva LAS Zasavje).
  7. Seznanitev s poročilom Odbora za ocenjevanje operacij glede vlog, prejetih na 2. Javni poziv, in  predlogom operacij za sofinanciranje.
  8. Predstavitev in potrditev predlaganih sprememb Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje.
  9. Informacija glede projekta sodelovanja »Zgodbe rok in krajev«.
  10. Razno.

Na sami skupščini so se prisotni pogodbeni partnerji seznanili s spremembami glede odobrenih operacij preko 1. Javnega poziva (iz naslova znižanja zneska sofinanciranja enega izmed že izbranega upravičenca). Prav tako se je skupščina seznanila s poročilom Odbora za ocenjevanje operacij glede vlog, prejetih na 2. Javni poziv, in predlogom operacij za sofinanciranje. Več o tem najdete na spletni strani na povezavi:http://www.las-zasavje.eu/projekti/

Glavni namen sklica seje skupščine je bila potrditev predlaganih sprememb Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje. Na osnovi prejetih predlogov s strani pogodbenih partnerjev in predhodne potrditve na 13. seji UO, z dne 6.7.2017, je skupščina sprejela odločitev glede predlaganih sprememb in dopolnitev, ki so bile, dne 14.7.2017, poslane na MKGP, Koordinacijski odbor CLLD. Pregled predlaganih sprememb je prikazan v priloženi tabeli: obrazec – sprememba SLR (KO CLLD)

Prav tako je bila skupščina seznanjena s projektom sodelovanja “Zgodbe rok in krajev”. Vloga za projekt sodelovanja je bila, glede na spremembo indikativne liste za navedeni projekt, še enkrat poslana na MGRT, dne 13.7.2017.