5. SEJA SKUPŠČINE PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

V torek, 25.4.2017 je v Zagorju potekala 5. seja skupščine Partnerstva LAS Zasavje, po sledečem dnevnem redu:

  1. Uvodni pozdrav predsednice Partnerstva LAS Zasavje.
  2. Imenovanje delovnega predsedstva, overoviteljev zapisnika in verifikacijske komisije.
  3. Poročilo verifikacijske komisije.
  4. Potrditev dnevnega reda.
  5. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje skupščine Partnerstva LAS Zasavje, z dne 23.2.2017.
  6. Pregled in potrditev Poročila o delu in finančnega poročila Partnerstva LAS Zasavje za leto 2016.
  7. Poročilo Nadzornega odbora Partnerstva LAS Zasavje (poročilo bo podano tudi ustno na sami seji).
  8. Seznanitev s poročilom Odbora za ocenjevanje operacij glede vlog, prejetih na 1. Javni poziv, in  predlogom operacij za sofinanciranje.
  9. Razno.

Na seji je bilo obravnavano tudi Poročilo o delu in finančno poročilo Partnerstva LAS Zasavje za leto 2016, ki so ga prisotni pogodbeni partnerji tudi potrdili. Poročilo je podano v priloženem dokumentu: POROČILO ZA LETO 2016

Prav tako se je skupščina na tej seji tudi seznanila z operacijami, ki so prispele na 1. Javni poziv Partnerstva LAS Zasavje. Na podlagi samih predstavitev je bil tudi predstavljen predlog Odbora za ocenjevanje za nadaljnjo obravnavo in potrditev na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.