OSEM NOVIH ODLOČB O POTRDITVI LAS ZA OBDOBJE 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta izdala osem novih odločb o potrditvi lokalnih akcijskih skupin za obdobje 2014–2020.

Tržnica LAS Dolina Soče foto Robert Zabukovec

Foto: Robert Zabukovec

Na zaokroženih območjih so se po Sloveniji oblikovala lokalna partnerstva oziroma lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS). LAS so v večini že pripravile svoje strategije lokalnega razvoja (v nadaljevanju: SLR), ki predstavljajo enega izmed pogojev za potrditev lokalnih akcijskih skupin ter pridobitev pravice do črpanja sredstev namenjenih izvajanju Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljevanju: CLLD) v programskem obdobju 2014–2020. Za črpanje so poleg sofinanciranega deleža sredstev Proračuna Slovenije na voljo še sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP), Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) in iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljevanju ESPR).

Pristojni ministrstvi sta v drugem paketu odobrenih LAS izdala novih osem odločb o potrditvi LAS za obdobje 2014–2020 in sicer za:

LAS Od Pohorja do Bohorja v višini 1.877.465,00 € (EKSRP in ESRR),

LAS Za mesto in vas v višini 2.014.710,00 € (EKSRP in ESRR),

LAS Raznolikost podeželja v višini 1.426.100,00 € (EKSRP in ESRR),

LAS Dolina Soče v višini 3.240.295,75 € (EKSRP, ESRR, ESPR),

LAS STIK v višini 1.815.600,00 € (EKSRP in ESRR),

LAS Obsotelje in Kozjansko v višini 1.471.975,00 € (EKSRP in ESRR),

LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v višini 1.826.470,00 € (EKSRP in ESRR),

LAS Dolenjska in Bela krajina v višini 3.579.883,96 (EKSRP in ESRR).

LAS Dolina Soče je tako prvi LAS, ki ima odobrena sredstva tudi iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter bo tako imel pravico črpati sredstva iz vseh treh evropskih skladov, ki so vključena v CLLD. LAS Dolenjska in Bela krajina pa so bila do sedaj odobrena najvišja višina sredstev.

LAS bodo sredstva koristila na osnovi potrjenih operacij oziroma projektov vse do leta 2023.

Potrjeni LAS bodo pripravili in objavili javne razpise za izbor operacij na svojih spletnih straneh in v lokalnih medijih. Kdo bodo upravičenci na posameznem javnem razpisu bodo najprej določili organi LAS, nato pa pristojne institucije, načeloma pa so to kmetje, predstavniki iz sektorja akvakulture, podjetja iz zasebnega sektorja, nevladne organizacije, izobraževalne in raziskovalne institucije, drugi javni organi, zadruge ter tudi fizične osebe.

Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja, ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.