Mejnik za upravičene stroške za ukrep 19.4 ostaja odločba o potrditvi LAS in SLR

3. 8. 2016 je bil s strani MKGP posredovan odgovor na predlog DRSP (dopis z dne 28. 7. 2016) o spremembi obdobja upravičenosti stroškov (podukrep 19.4 – Podpora za tekoče stroške in stroške animacije) PRP 2014-2020. Iz zapisanega izhaja, da je pobuda sprejemljiva, žal pa neuresničljiva zaradi rokov potrjevanja LAS. Sprememba PRP in Uredbe bi bila možna šele po potrditvi vseh LAS, vendar ne deluje oz. učinkuje za nazaj, kar pomeni, da kljub uspešni spremembi PRP, LAS ne bi prišli do denarja za to »neupravičeno« obdobje. Podrobneje so razlogi zaradi katerih sprememba ni mogoča pojasnjeni v dopisu MKGP.

Ozadje priprave predloga: DRSP je, 28. 7. 2016, na MKGP poslal predlog spremembe obdobja upravičenosti stroškov (podukrep 19.4 – Podpora za tekoče stroške in stroške animacije) PRP 2014-2020. Predlog je pripravljen na osnovi pripomb in pobud, izrečenih na delavnici o upravičenih stroških za izvajanje ukrepa CLLD, ki je potekala dne 22.6.2016 v Ljubljani ter na osnovi pobud LAS – članov DRSP.

Dostop do odgovora je dostopen v priloženem dokumentu: Odgovor_MKGP_upravicenost_stroskov_podukrep194_DRSP_03082016