Razpis P2R: Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2016-2017

Posredujemo vam informacije glede ukrepa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je bil preteklo leto prvič izveden preko Slovenskega podjetniškega sklada in se v letu 2016 in 2017 nadaljuje. Namreč v petek, 29.7.2016, je bil objavljen razpis P2R – Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2016-2017, v okviru katerega Slovenski podjetniški sklad ponovno ponuja spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v skupni višini 3,2 mio EUR za obdobje dveh let in katerega cilje je okrepiti okoli 80 novonastalih podjetij na problemskih območjih in posledično zmanjšati brezposelnost.

Slovenski podjetniški sklad je 29.7.2016 v Uradnem listu RS št. 52/2016 in na spletni strani Sklada razpisal skupno 3,2 mio EUR zagonskih spodbud za podjetja v problemskih območjih, ki jih bodo novonastala podjetja lahko prejela v obliki nepovratnih sredstev do višine 40.000 EUR v obdobju dveh let. Namen razpisa je spodbuditi zagon podjetij, cilj pa zmanjšati brezposelnost na problemskih območjih

Namen javnega razpisa P2R za obdobje 2016-2017 je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij v problemskih območjih z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljšanje lastne konkurenčnosti na domačih oz. tujih trgih. Poleg zagona novih podjetij pa je cilj javnega razpisa zmanjšati razvojni zaostanek v problemskih območjih in z novimi delovnimi mesti in zaposlovanjem zmanjšati brezposelnost.

Problemska območja so geografsko locirana v Vzhodni kohezijski regiji.

Problemska območja, ki bodo upravičena do sofinanciranja projektov so geografsko locirana v Vzhodni kohezijski regiji in imajo sedež podjetja na enem izmed naslednjih območij:

–          območja občin Pomurske regije

–          območja občin Pokolplja

–          območja občin Maribora s širšo okolico

–          območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje

Natančno so kraji v posameznih problemskih območij občin navedeni v javnem razpisu P2R 2016-2017.

Pozor!

Če je vlagatelj od ustanovitve podjetja do oddaje vloge spremenil sedež podjetja, mora podati utemeljitev spremembe sedeža podjetja. Upravičenec mora po prejemu sofinanciranja ohraniti sedež podjetja in izvajati aktivnosti operacije na problemskem območju najmanj do 31.12.2020.

Upravičena podjetja lahko prejmejo do 40.000 EUR nepovratnih sredstev za zagon podjetja, morajo pa  biti registrirana v obdobju od 1.1.2014 do 23.8.2016

Novoustanovljeno podjetje, ki izpolnjuje pogoje razpisa in je registrirano od 1.1.2014 do 23.8.2016 na enem izmed zgoraj naštetih problemskih območjih, lahko prejme sofinanciranje za povračilo stroškov operacije, nastalih in plačanih od 1.1.2016 do 10.10.2017, največ do 40.000 EUR v dveh letnih izplačilih,  in sicer:

  • do največ 15.000 EUR v letu 2016
  • do največ 25.000 EUR v letu 2017

Minimalna višina upravičenih stroškov za sofinanciranje je 20.000 EUR v dveh letih skupaj.

Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih, ki so financirane tudi iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, bodo novonastalim mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki se kot:

  • pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi ali
  • socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu,

in ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi, omogočila hitrejši in intenzivnejši razvoj tržnih produktov in s tem izboljšanje tržnega položaja novonastalih podjetij na problemskih območjih.

Rok za oddajo vloge v letu 2016: 23.8.2016

Upravičeni stroški in ostali pogoji so podrobno definirani v javnem razpisu P2R – Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo 2016 -2017

Objava razpisa: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1086

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Regionalno razvojno agencijo Zasavje, na g. Dejan Poboljšaj, tel.: +386 0 838 49 100, dejan.poboljsaj@rra-zasavje.si.