Javni razpis: Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 50, Datum: 15. 7. 2016

Predmet razpisa: sofinanciranje operacij podjetij, ki so usmerjena k novim in izboljšanim poslovnim in proizvodnim procesom s ciljem zmanjšanja porabe virov (materiala, vode, energije itd.), ki uvajajo uporabo lesnih ostankov in odpadkov, razvijajo zelene produkte ter delujejo na področju rabe lesa.

Namen javnega razpisa je spodbuditi rast podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme (tržni podjem je sinonim za poslovno aktivnost in je rezultat delovanja treh gonilnih sil (podjetnika, podjetniške priložnosti in uporabljenih resursov)) in ustvarjanje novih delovnih mest. Poudarek je na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev ter razvoju inovativnih poslovnih modelov na področju rabe lesa. Zasleduje se uvajanje proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo ter povezovanje in izmenjava znanja v gozdno-lesni verigi. Spodbujajo se predvsem ukrepi za učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije ter ukrepi za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo (prehod v krožno gospodarstvo se usmerja v ponovno uporabo, popravila in recikliranje obstoječih materialov in izdelkov. Temelji na uporabi energije iz obnovljivih virov, opušča uporabo nevarnih kemikalij, znižuje porabo surovin ter preko skrbne zasnove izdelkov nastajanje

Cilji javnega razpisa so:

  • ustvarjanje novih delovnih mest in
  • rast novih podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri (material, voda, poraba energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), na področju rabe lesa.

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 10 projektov oziroma podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri ter povečanje števila zaposlenih za najmanj 3 zaposlene, izraženo kot ekvivalent polnega delovnega časa.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi. Na razpis se lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11 in 90/14 – ZDU-1I), pri čemer je bila prva registracija pred preoblikovanjem v socialno podjetje opravljena od 1. 1. 2015 do 31 5. 2016. Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Več o pogojih

Rok: Rok za predložitev vlog je 8. 8. 2016.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefon: (02) 234-12-53, (02) 234-12-72 in (02) 234-12-64 ali preko elektronske pošte: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

 

Več: Več o javnem razpisu in pogoje najdete tukaj.