3. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZAČETNIH INVESTICIJ NA OBMOČJU OBČIN HRASTNIK, TRBOVLJE IN RADEČE

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, je 10.6.2016 objavilo 3. Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Radeče.

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest. Cilj javnega razpisa je zmanjšati zaostanek v razvoju upravičenega območja ter omogočiti ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest.

Upravičeni stroški so stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, povezani s stroški začetne naložbe.

Predmet sofinanciranja projekta po tem javnem razpisu so le upravičeni stroški. Vsebinsko so upravičeni stroški po tem javnem razpisu naslednji:

  • stroški nakupa strojev in opreme;
  • stroški nakupa nematerialnih naložb, ki so prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja;
  • stroški montaže opreme in strojev, v primeru, da so prikazani na istem računu kot nabavljena oprema in predstavlja sestavni del nabavljene opreme;

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev za leto 2016 je 560.000,00 evrov.

Rok: Rok za prispetje vloge na naslov MGRT je 11. julij 2016, do 12. ure. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto do 24. ure.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani MGRT: www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/. Kot sestavni del razpisne dokumentacije veljajo tudi objavljeni odgovori na vprašanja.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.